Regelementen

Salon Regels

Ik heb een aantal regels in de salon:

  • Binnen 24 uur afzeggen zonder geldige reden is 50% van de behandeling betalen.
  • Als u 20 min te laat bent wordt de afspraak geannuleerd en het gehele bedrag in rekening worden gebracht
  • Afmeldingen door overmacht of uitzonderingen van gebeurtenissen zijn uitzonderingen op de regels. (Bijvoorbeeld: overlijden familielid, ziekenhuis opname)
  • Ben je jonger dan 18, dan heb je toestemming nodig van je ouders.

Bij het maken van de afspraak gaat u akkoord met deze regels.

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop de schoonheidssalon, medische pedicure salon en haar-/nagelstudie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Inspanning schoonheidssalon, pedicure salon en nagelstudio Schoonheidssalon Gillian zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon Gillian zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Schoonheidssalon Gillian moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, noch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet jurisprudentie daarover zegt. In de salon worden behandelingen uitsluitend gezet bij cliënten vanaf 18 jaar of met toestemming van ouders.

Betaling
Schoonheidssalon Gillian vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De salon vermeldt prijswijzigingen 3 maanden voor de ingangsdatum duitelijk zichtbaar in de salon en website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, via pin of via een betaalverzoek te voldoen.

Stagiaires in de salon
Schoonheidssalon Gillian begeleid stagiaires. In overleg met de cliënt bepaald aanwezigheid van een stagiaire en welke werkzaamheden te laten verrichten door stagiaires. Indien de cliënt de gehele behandeling bij een (niet gediplomeerde) stagiaire neemt ontvangt de cliënt 10% korting op de behandeling.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Schoonheidssalon Gillian aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Gillian neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Schoonheissalon Gillian behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon Gillian zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Bij schriftelijke toestemming van de cliënt worden de afbeeldingen gebruikt op de website.

Geheimhouding
Schoonheidssalon Gillian is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Schoonheidssalon Gillian is niet aansprakelijk voor schade, van weke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Schoonheidssalon Gillian is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
Schoonheidssalon Gillian geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien: - De cliënt de behandeling heeft laten onderhouden door een andere schoonheidssalon, pedicure salon en nagelstudio. - De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de behandeling niet heeft opgevolgd. - De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beschadiging of diefstal
Schoonheidssalon Gillian heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten opzettelijk beschadigt. Schoonheidssalon Gillian meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk per post gemeld worden aan de eigenaar van de salon. Schoonheidssalon Gillian zou de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven (indien openingstijden anders vermeld staat). Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon Gillian de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Cliënt kan niet meer dan €250,- schadevergoeding ontvangen.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon Gillian het recht de cliënt toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Gillian en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.